Zásady zpracování osobních údajů

Zásady zpracování osobních údajů

 

Společnost Grumant s.r.o., IČO: 496 80 609, se sídlem Praha 10 – Uhříněves, Bečovská 1435, PSČ: 10400, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 21800 (dále jen „Grumant“), prohlašuje, že veškeré zpracovávané osobní údaje jsou společností Grumant chráněny a je s nimi nakládáno v souladu s platnými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.

 

Společnost Grumant je ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“) a od účinnosti čl. 28 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27.4.2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“), správcem Vašich osobních údajů, tj. shromažďuje, uchovává a využívá (i jinak zpracovává) Vaše osobní údaje pro výkon své podnikatelské činnosti – jednotlivé účely, pro které jsou osobní údaje zpracovávány, jsou blíže vymezeny v bodu 2.

 

Tyto Zásady ochrany osobních údajů se vztahují na všechny osobní údaje shromážděné společností Grumant na základě plnění smluvního vztahu, právní povinnosti, oprávněného zájmu nebo uděleného souhlasu a popisují způsoby využívání a ochrany osobních údajů ze strany společnosti Grumant.

 

 1.     Zpracovávané osobní údaje

Společnost Grumant zpracovává následující základní osobní údaje dle účelu, pro který je od jednotlivých subjektů údajů získala:

 •          jméno a příjmení,
 •          titul,
 •          údaje o bydlišti, místě podnikání - sídle nebo doručovací adrese,
 •          datum narození a rodné číslo,
 •          emailová adresa, telefonní a faxový kontakt,
 •          číslo bankovního účtu,
 • identifikační číslo, bylo-li přiděleno nebo daňové identifikační číslo
 • cookies
 • dále všechny údaje, informace a vyobrazení, které zákon označuje za osobní údaje o identifikovatelné nebo neidentifikovatelné osobě

 

Společnost Grumant dále zpracovává i následující zvláštní kategorii osobních údajů dle účelu, pro který je od jednotlivých subjektů údajů získala:

 

 •          informace o zdravotním stavu zaměstnanců
 •          informace o vzdělání, kvalifikaci a další údaje pro posuzování pracovních schopností zaměstnanců

 

Osobní údaje jsou společností Grumant zpracovávány jak manuálně, tak i automatizovaně.

 

 1.     Účely zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje mohou být společností Grumant zpracovávány pro tyto účely

 •          Plnění smluvního vztahu
 •          Správa uživatelských účtů ke službám
 •          Zasílání obchodních sdělení a nabídka produktů a služeb společnosti Grumant
 •          Účetní a daňové účely
 •          Zajištění ochrany zdraví a majetku
 •          Plnění ostatních zákonných povinností

 

 

 1.     Právní tituly pro zpracování osobních údajů

 

Společnost Grumant Vaše osobní údaje získává a dále s nimi nakládá vždy výhradně v nezbytném rozsahu a pro splnění příslušného účelu.

 

Právní tituly, na základě kterých jsme oprávněni Vaše osobní údaje zpracovávat, jsou následující:

 

 •       Plnění smluvního vztahu – Vaše osobní údaje jsme oprávněni zpracovávat pro účely uzavření smluvního vztahu a následného plnění z něj (např. koupě zboží od společnosti Grumant, poskytnutí servisu od společnosti Grumant), případně též před uzavřením smluvního vztahu (např. objednávka předcházející uzavření kupní smlouvy), dále pro plnění záruk a reklamací
 •       Souhlas – souhlas společnosti Grumant udělíte pro jeden či více konkrétních účelů (např. souhlas pro zasílání obchodních sdělení a nabídky produktů a služeb společnosti Grumant)
 •       Plnění právní povinnosti – Vaše osobní údaje jsme oprávněni zpracovávat pro splnění legislativní povinnosti společnosti Grumant jako správce (např. účetní a daňové účely, pracovně právní povinnosti a účely)
 •       Oprávněný zájem - Vaše osobní údaje jsme též oprávnění zpracovávat pro účely našich oprávněných zájmů avšak s výjimkou případů, kdy před těmito zájmy mají přednost Vaše zájmy nebo Vaše základní práva a svobody (např. zajištění ochrany zdraví a majetku)

 

 1.     Doba zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme a uchováváme po dobu nezbytně nutnou k zajištění všech práv a povinností plynoucích ze smlouvy, tj. minimálně po dobu zajištění realizace Vaší objednávky, a dále po dobu, po kterou je společnost Grumant povinna jakožto správce uchovávat podle obecně závazných právních předpisů nebo na kterou jste nám ke zpracování udělili souhlas. V ostatních případech vyplývá doba zpracování z účelu zpracování anebo je dána právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů. Osobní údaje zpracováváme dle účelu jejich zpracování po takto uvedenou dobu:

 •          Plnění smluvního vztahu – do ukončení
 •          Správa uživatelských účtů ke službám – do doby zrušení účtu
 •          Zasílání obchodních sdělení a nabídka produktů a služeb společnosti Grumant – do odvolání souhlasu
 •          Účetní a daňové účely – 10 let od následujícího kalendářního roku po poskytnutí plnění
 •          Zajištění ochrany zdraví a majetku – max. 2 týdny
 •          Plnění ostatních zákonných povinností – max. 5 let, pokud právní předpisy nestanoví lhůtu delší

 

 1.     Zpracovatelé a příjemci

Osobní údaje subjektů údajů jsou zpřístupněny pouze oprávněným zaměstnancům společnosti Grumant, či obchodním partnerům společnosti Grumant, a to pouze v míře nezbytné pro účely zpracování.

Ochrana osobních údajů je společností Grumant technicky a organizačně zabezpečena v souladu se zákonem. Stejné zabezpečení vyžaduje Grumant i od Zpracovatelů osobních údajů.

Grumant informuje, že osobní údaje mohou být na základě zákonné žádosti předány třetím subjektům, které disponují zákonnou pravomocí vyžadovat předání předmětných osobních údajů.

 

 1.     Práva subjektů údajů

Subjekt údajů má níže uvedená práva, která vyplývají z právních předpisů, a která může subjekt kdykoliv uplatnit.

 •          vzít souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv zpět,
 •          požadovat po Správci informaci, jaké osobní údaje zpracovává,
 •          požadovat po Správci vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
 •          vyžádat si u Správce přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
 •          požadovat po Správci omezení zpracování nebo výmaz těchto osobních údajů v určitých případech,
 •          požadovat po Správci přenesení těchto údajů
 •          být informován o porušení zabezpečení osobních údajů v určitých případech
 •          v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na Správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

 

Při realizaci Vašich práv se na nás obracejte na adresu sídla Grumant. Společnost Grumant si vyhrazuje právo přiměřeným způsobem ověřit identitu žadatele o předmětná práva.

Zásady zpracování osobních údajů vč. jejich změn jsou platné od zveřejnění na webových stránkách společnosti Grumant.